พ.อ.ปเสฏฐา สารลักษณ์

ประธานสภาคณาจารย์ รร.จปร.

พ.อ.ผศ.พิษณุ พวงสุนทร

รองประธานสภาคณาจารย์ รร.จปร.(๑)

พ.อ. แดนชัย กองแก้ว

รองประธานสภาคณาจารย์ รร.จปร.(๒)

พ.อ. ฐานันตรีย์ เปาวรัตน์

รองประธานสภาคณาจารย์ รร.จปร.(๓)

สภาคณาจารย์ รร.จปร.

สภาคณาจารย์ รร.จปร.

วัตถุประสงค์ของสภาคณาจารย์ รร.จปร.
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างสมาชิกสภาคณาจารย์ และสถาบันการศึกษาอื่น ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยากร ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ รร.จปร. ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิกสภาคณาจารย์ และส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ประเภทของสมาชิกสภาคณาจารย์
๑. สมาชิกสามัญ ประกอบด้วย อาจารย์ และผู้บริหาร
๒. สมาชิกวิสามัญ ประกอบด้วย นายทหารช่วยราชการ นายทหารสัญญาบัตร และอาจารย์พิเศษ

องค์ประกอบของคณะกรรมการกลางสภาคณาจารย์ รร.จปร.
๑. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์ รองประธานสภาคณาจารย์ เหรัญญิกสภาคณาจารย์ เลขาธิการสภาคณาจารย์ และรองเลขาธิการสภาคณาจารย์
๒. ประธานคณะกรรมการสภาคณาจารย์ รร.จปร. ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ ประธานคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนา ประธานคณะกรรมการกิจกรรมและสวัสดิการ และประธานคณะกรรมการสารสนเทศ
๓. คณะกรรมการกลางสภาคณาจารย์ที่มาจากผู้แทนกองวิชาฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Events in มีนาคม 2023

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
27 กุมภาพันธ์ 2023 28 กุมภาพันธ์ 2023 1 มีนาคม 2023 2 มีนาคม 2023 3 มีนาคม 2023 4 มีนาคม 2023 5 มีนาคม 2023
6 มีนาคม 2023 7 มีนาคม 2023 8 มีนาคม 2023 9 มีนาคม 2023 10 มีนาคม 2023 11 มีนาคม 2023 12 มีนาคม 2023
13 มีนาคม 2023 14 มีนาคม 2023 15 มีนาคม 2023 16 มีนาคม 2023 17 มีนาคม 2023 18 มีนาคม 2023 19 มีนาคม 2023
20 มีนาคม 2023 21 มีนาคม 2023 22 มีนาคม 2023 23 มีนาคม 2023 24 มีนาคม 2023 25 มีนาคม 2023 26 มีนาคม 2023
27 มีนาคม 2023 28 มีนาคม 2023 29 มีนาคม 2023 30 มีนาคม 2023 31 มีนาคม 2023 1 เมษายน 2023 2 เมษายน 2023

กิจกรรมวันนี้

กิจกรรมที่จะมาถึง