พ.อ.หญิง ศ.ดร. สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ประธานสภาคณาจารย์ รร.จปร.

พ.อ.ผศ.พิษณุ พวงสุนทร

รองประธานสภาคณาจารย์ รร.จปร.(๑)

พ.อ. อรรถพล จินดาทรัพย์

รองประธานสภาคณาจารย์ รร.จปร.(๒)

พ.อ. ฐานันตรีย์ เปาวรัตน์

รองประธานสภาคณาจารย์ รร.จปร.(๓)

สภาคณาจารย์ รร.จปร.

สภาคณาจารย์ รร.จปร.

วัตถุประสงค์ของสภาคณาจารย์ รร.จปร.
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างสมาชิกสภาคณาจารย์ และสถาบันการศึกษาอื่น ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยากร ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ รร.จปร. ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิกสภาคณาจารย์ และส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ประเภทของสมาชิกสภาคณาจารย์
๑. สมาชิกสามัญ ประกอบด้วย อาจารย์ และผู้บริหาร
๒. สมาชิกวิสามัญ ประกอบด้วย นายทหารช่วยราชการ นายทหารสัญญาบัตร และอาจารย์พิเศษ

องค์ประกอบของคณะกรรมการกลางสภาคณาจารย์ รร.จปร.
๑. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์ รองประธานสภาคณาจารย์ เหรัญญิกสภาคณาจารย์ เลขาธิการสภาคณาจารย์ และรองเลขาธิการสภาคณาจารย์
๒. ประธานคณะกรรมการสภาคณาจารย์ รร.จปร. ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ ประธานคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนา ประธานคณะกรรมการกิจกรรมและสวัสดิการ และประธานคณะกรรมการสารสนเทศ
๓. คณะกรรมการกลางสภาคณาจารย์ที่มาจากผู้แทนกองวิชาฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Events in พฤษภาคม 2024

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
29 เมษายน 2024
30 เมษายน 2024
1 พฤษภาคม 2024
2 พฤษภาคม 2024
3 พฤษภาคม 2024
4 พฤษภาคม 2024
5 พฤษภาคม 2024
6 พฤษภาคม 2024
7 พฤษภาคม 2024
8 พฤษภาคม 2024
9 พฤษภาคม 2024
10 พฤษภาคม 2024
11 พฤษภาคม 2024
12 พฤษภาคม 2024
13 พฤษภาคม 2024
14 พฤษภาคม 2024
15 พฤษภาคม 2024
16 พฤษภาคม 2024
17 พฤษภาคม 2024
18 พฤษภาคม 2024
19 พฤษภาคม 2024
20 พฤษภาคม 2024
21 พฤษภาคม 2024
22 พฤษภาคม 2024
23 พฤษภาคม 2024
24 พฤษภาคม 2024
25 พฤษภาคม 2024
26 พฤษภาคม 2024
27 พฤษภาคม 2024
28 พฤษภาคม 2024
29 พฤษภาคม 2024
30 พฤษภาคม 2024
31 พฤษภาคม 2024
1 มิถุนายน 2024
2 มิถุนายน 2024

กิจกรรมวันนี้

กิจกรรมที่จะมาถึง