พ.อ.หญิง ศ.ดร. สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ประธานสภาคณาจารย์ รร.จปร.

พ.อ.ผศ.พิษณุ พวงสุนทร

รองประธานสภาคณาจารย์ รร.จปร.(๑)

พ.อ. อรรถพล จินดาทรัพย์

รองประธานสภาคณาจารย์ รร.จปร.(๒)

พ.อ. ฐานันตรีย์ เปาวรัตน์

รองประธานสภาคณาจารย์ รร.จปร.(๓)

สภาคณาจารย์ รร.จปร.

สภาคณาจารย์ รร.จปร.

วัตถุประสงค์ของสภาคณาจารย์ รร.จปร.
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างสมาชิกสภาคณาจารย์ และสถาบันการศึกษาอื่น ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยากร ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ รร.จปร. ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิกสภาคณาจารย์ และส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ประเภทของสมาชิกสภาคณาจารย์
๑. สมาชิกสามัญ ประกอบด้วย อาจารย์ และผู้บริหาร
๒. สมาชิกวิสามัญ ประกอบด้วย นายทหารช่วยราชการ นายทหารสัญญาบัตร และอาจารย์พิเศษ

องค์ประกอบของคณะกรรมการกลางสภาคณาจารย์ รร.จปร.
๑. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์ รองประธานสภาคณาจารย์ เหรัญญิกสภาคณาจารย์ เลขาธิการสภาคณาจารย์ และรองเลขาธิการสภาคณาจารย์
๒. ประธานคณะกรรมการสภาคณาจารย์ รร.จปร. ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ ประธานคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนา ประธานคณะกรรมการกิจกรรมและสวัสดิการ และประธานคณะกรรมการสารสนเทศ
๓. คณะกรรมการกลางสภาคณาจารย์ที่มาจากผู้แทนกองวิชาฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Events in กรกฎาคม 2024

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
1 กรกฎาคม 2024
2 กรกฎาคม 2024
3 กรกฎาคม 2024
4 กรกฎาคม 2024
5 กรกฎาคม 2024
6 กรกฎาคม 2024
7 กรกฎาคม 2024
8 กรกฎาคม 2024
9 กรกฎาคม 2024
10 กรกฎาคม 2024
11 กรกฎาคม 2024
12 กรกฎาคม 2024
13 กรกฎาคม 2024
14 กรกฎาคม 2024
15 กรกฎาคม 2024
16 กรกฎาคม 2024
17 กรกฎาคม 2024
18 กรกฎาคม 2024
19 กรกฎาคม 2024
20 กรกฎาคม 2024
21 กรกฎาคม 2024
22 กรกฎาคม 2024
23 กรกฎาคม 2024
24 กรกฎาคม 2024
25 กรกฎาคม 2024
26 กรกฎาคม 2024
27 กรกฎาคม 2024
28 กรกฎาคม 2024
29 กรกฎาคม 2024
30 กรกฎาคม 2024
31 กรกฎาคม 2024
1 สิงหาคม 2024
2 สิงหาคม 2024
3 สิงหาคม 2024
4 สิงหาคม 2024

กิจกรรมวันนี้

กิจกรรมที่จะมาถึง