คณะกรรมการสภาคณาจารย์ รร.จปร.

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.ผศ.ดร.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง

พ.อ.ผศ.ดร.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง

ตำแหน่ง : ประธานสภาคณาจารย์ รร.จปร.

คุณวุฒิ:  ตท.๒๗ จปร.๓๘ รร.สธ.ทบ.ชุดที่ ๘๔
              Ph.D. (Mechanical Engineering),

              University of Victoria, CANADA

 

พ.อ.ผศ.พิษณุ พวงสุนทร

พ.อ.ผศ.พิษณุ พวงสุนทร

ตำแหน่ง : รองประธานสภาคณาจารย์ รร.จปร.

คุณวุฒิ:  ตท.๓๐ จปร.๔๑ รร.สธ.ทบ.ชุดที่ ๘๔ วทบ.ชุดที่ ๖๓
             M.S. (Geotechnical Engineering),

            Florida Institute of Technology, U.S.A.

 

พ.อ.หญิง รศ.เยาวภา ทองอร่าม

พ.อ.หญิง รศ.เยาวภา ทองอร่าม

ตำแหน่ง : เหรัญญิกสภาคณาจารย์ รร.จปร.

คุณวุฒิ:   วท.ม. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

พ.อ.หญิง รศ.ดร.สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

พ.อ.หญิง รศ.ดร.สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ตำแหน่ง : เลขาธิการสภาคณาจารย์ รร.จปร.

คุณวุฒิ:    ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

พ.ต.ดร.ภัทรพล คงสุข

พ.ต.ดร.ภัทรพล คงสุข

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการสภาคณาจารย์ รร.จปร.

คุณวุฒิ:    ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)  มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ร.อ.หญิง สาริศา เขี้ยวงา

ร.อ.หญิง สาริศา เขี้ยวงา

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการสภาคณาจารย์ รร.จปร.

คุณวุฒิ:    ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร