คณะกรรมการสภาคณาจารย์ รร.จปร.

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.หญิง ศ.ดร. สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

พ.อ.หญิง ศ.ดร. สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ตำแหน่ง : ประธานสภาคณาจารย์ รร.จปร. .....

คุณวุฒิ:ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

พ.อ.ผศ.พิษณุ พวงสุนทร

พ.อ.ผศ.พิษณุ พวงสุนทร

ตำแหน่ง : รองประธานสภาคณาจารย์ รร.จปร.(๑)

คุณวุฒิ:  ตท.๓๐ จปร.๔๑ รร.สธ.ทบ.ชุดที่ ๘๔ วทบ.ชุดที่ ๖๓
               M.S. (Geotechnical Engineering), Florida Institute of Technology, USA

 

พ.อ. อรรถพล จินดาทรัพย์

พ.อ. อรรถพล จินดาทรัพย์

ตำแหน่ง : รองประธานสภาคณาจารย์ รร.จปร.(๒)

คุณวุฒิ: ตท. ๓๔ จปร. ๔๕
              M.Eng. (Mechanical Engineering), National Defense Academy, JAPAN

          

 

พ.อ. ฐานันตรีย์ เปาวรัตน์

พ.อ. ฐานันตรีย์ เปาวรัตน์

ตำแหน่ง : รองประธานสภาคณาจารย์ รร.จปร.(๓)

คุณวุฒิ:  ตท. ๓๔ จปร. ๔๕ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๘๖

              ศศ.ม. (ความมั่นคงศึกษา) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
              

             

 

พ.อ.หญิง รศ. เยาวภา ทองอร่าม

พ.อ.หญิง รศ. เยาวภา ทองอร่าม

ตำแหน่ง : เหรัญญิกสภาคณาจารย์ รร.จปร.

คุณวุฒิ: วท.ม. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

พ.ท.ดร. พิสิฐ เจือไทย

พ.ท.ดร. พิสิฐ  เจือไทย

ตำแหน่ง : เลขาธิการสภาคณาจารย์ รร.จปร.

คุณวุฒิ:   Ph.D.(Electrical Engineering and Electronics), University of Liverpool, UK

 

พ.ท.ดร. ภัทรพล คงสุข

พ.ท.ดร. ภัทรพล คงสุข

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการสภาคณาจารย์ รร.จปร.(๑)

คุณวุฒิ:  ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ร.ท. ธนภูมิ มะวิญธร

ร.ท. ธนภูมิ มะวิญธร

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการสภาคณาจารย์ รร.จปร.(๒)

คุณวุฒิ:  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ