ติดต่อเรา

สภาคณาจารย์ รร.จปร.

       สภาคณาจารย์ รร.จปร. เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วัตถุประสงค์ของสภาคณาจารย์ รร.จปร.

ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างสมาชิกสภาคณาจารย์ และสถาบันการศึกษาอื่น ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยากร ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ รร.จปร. ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิกสภาคณาจารย์ และส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 

ที่ตั้งหน่วย :

สภาคณาจารย์ รร.จปร.

ตั้งอยู่ ณ อาคารส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เลขที่ 9 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทรศัพท์ : 037-393024      โทรสาร : 037-393024