เอกสารแจกจ่าย

(1) ระเบียบ รร.จปร. ว่าด้วยสภาคณาจารย์ 2561 pdf

(2) แต่งตั้งกก สภา 64 pdf

(3) หลักเกณฑ์การพิจารณาและรับรองผลงาน ปี 63 pdf

(4) ขอแก้ไขหลักเกณฑ์รับรองผลงานปี 2563 pdf

(5) แบบรับรองผลงาน 63 doc pdf

(6) หลักเกณฑ์การประเมินผลการสอน ปี 63 pdf

(7) แบบประเมินผลการสอน 63 docx pdf

(8) ปี 64 แนวทางการจัดทำเอกสารทางวิชาการ pdf

(9) หนังสือเชิญและหนังสือตอบรับ 65 doc pdf

(10) การใช้งานอักขราวิสุทธิ์ new gif
       karawisut-Example
        AkarawisutManual-2014-12-09
        AkarawisutRepositoryPreparationManual-2015-12-16
        AkarawisutTrainingPackage

(11) หลักเกณฑ์การขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สกศ.รร.จปร. pdfnew gif