สภาคณาจารย์ รร.จปร. จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของ อจ.สกศ.รร.จปร. เพื่อรองรับเกณฑ์ใหม่”

สภาคณาจารย์ รร.จปร. จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของ อจ.สกศ.รร.จปร. เพื่อรองรับเกณฑ์ใหม่”

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ส.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้อง ๒๐๖ กปศ.สกศ.รร.จปร. สภาคณาจารย์ รร.จปร. จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของ อจ.สกศ.รร.จปร. เพื่อรองรับเกณฑ์ใหม่” โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก รร.จปร. ๒ นาย ประกอบด้วย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ Center of Excellence in Electromagnetic Energy Utilization in Engineering (CEEE) บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. ๒๕๖๔” และ น.อ.หญิง สุธาสินี บุญวัฒน์ ตำแหน่ง ผอ.กวท.บก.สปท. บรรยายพิเศษเรื่อง “ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ใหม่ สำหรับเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งทางวิชาการของสภาการศึกษาวิชาทหาร” โดยมี พ.อ.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง ประธานสภาคณาจารย์ รร.จปร. เป็นประธานในพิธี